Akt fundacyjny, statut, rejestracja w KRS

Fundacja jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności charytatywnej. Jest to też organizacja pozarządowa, której działalność ma realizować społecznie lub gospodarczo użyteczne cele. Tymi celami mogą być:

  • ochrona zdrowia,
  • oświata, 
  • kultura i sztuka, 
  • pomoc społeczna.

Najprościej ujmując, występują 3 etapy dla prowadzenia fundacji i rozpoczęcia przez nią działalności.

  1. Ustanowienie aktu fundacyjnego – akt fundacyjny sporządza notariusz. Koszt za czynność notarialną nie powinna przekroczyć 250 złotych.
  2. Opracowanie statutu – statut jest kluczowym dokumentem dla naszej organizacji. Ma on regulować wewnętrzne stosunki w fundacji, a także powinien przewidywać procedury i regulacje odnośnie do np. wyboru władz, kompetencji prezesa. Źle przygotowany statut może mieć duży problem na etapie rejestracji w KRS oraz w późniejszej realizacji naszych celów.
  3. Zarejestrowanie fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym – wniosek o wpis fundacji do KRS składa się na urzędowym formularzu. Do niego należy dołączyć statut, akt założycielski oraz pozostałe dokumenty. Z chwilą wpisania fundacji do KRS uzyskuje ona osobowość prawną i możemy w końcu rozpocząć naszą działalność.
×
Zamów rozmowę

Rejestracja fundacji od 3800zł netto
Usługa rejestracji fundacji wyceniana jest indywidualnie po zapoznaniu się z oczekiwaniami Klienta oraz posiadaną dokumentacją.
Zamów rozmowę