Założenie fundacji – jakie niesie za sobą korzyści podatkowe?

Fundacja to organizacja pozarządowa, która powoływana jest dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych. Do najważniejszych zaliczyć można rozwój aktywności obywatelskiej, gospodarki, nauki i oświaty, kultury i sztuki, ochrony środowiska czy zdrowia. Fundację z reguły tworzy jedna lub kilka osób, które ukierunkowane są na realizację określonego celu, ważnego z punktu widzenia dobra wspólnego.

W praktyce fundacja ma prawo do realizowania dowolnego celu charytatywnego, lecz pod warunkiem, że jej charakter jest publiczny.

W celu założenia organizacji pozarządowej wymagane jest sporządzenie aktu założycielskiego, czyli oświadczenia woli zmierzającego do ustanowienia fundacji. Według ustawy dokument powinien posiadać formę aktu notarialnego, dlatego założyciel fundacji musi w tym celu udać się do notariusza, który podpisze i sporządzi dokument. Oprócz określenia celu działania organizacji ważne jest także podjęcie decyzji co do wysokości majątku, który zostanie na realizację celu przeznaczony. Środki zadeklarowane przez fundatora umożliwić powinny fundacji rozpoczęcie pierwszych działań. Fundacja, tak samo jak inne podmioty gospodarcze zobowiązana jest uzyskać wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także opłacić składane wnioski. Koszty, jakie ponosi organizacja pozarządowa to między innymi wpis do KRS, a także dodatkowa opłata w przypadku rejestracji w rejestrze fundacji i stowarzyszeń.

Do najważniejszych plusów prowadzenia działalności w formie fundacji zaliczyć można możliwość uzyskania odpisu oraz zwolnień z podatku, prosta procedura tworzenia i rejestracji, a także brak wymagań co do ilości fundatorów.

Najczęściej jednak podczas zakładania organizacji pozarządowej fundatorzy pytają o założenie fundacji – jakie niesie za sobą korzyści podatkowe? Według niektórych okoliczności okazuje się bowiem, że fundacja założona w Polsce, ale także w dowolnym innym kraju stanowić może bardzo korzystną formę prowadzenia działalności.

Wnoszenie środków pieniężnych do fundacji stanowi o wiele lepszą i efektywniejszą formę pod względem podatkowym, niż na przykład wspomaganie spółki prawa handlowego. Fundacja, która dokonuje nabycia w drodze darowizny praw majątkowych zwolniona jest z podatku. Podmiot gospodarczy, który został odpowiednio ustrukturyzowany i jego celem statutowym jest realizacja jednego z interesów Rzeczypospolitej Polskiej nie zapłaci także podatku dochodowego od działalności.

Założenie fundacji to także dobra alternatywa dla testamentu, jako zabezpieczenie majątku fundatora. Wówczas z funduszy, jakie pozostaną w fundacji po zmarłym założycielu przekazane zostaną przyszłym generacjom fundatora, bez potrzeby wcześniejszego przeniesienia majątku poprzez dziedziczenie. Oprócz majątku przed spadkobiercami, fundacja nie posiada także wspólników ani udziałowców, a więc nie obowiązują wobec niej żadne prawa majątkowe osób trzecich. Dzięki takiej konstrukcji, uzyskane przez organizację dochody nie spowodują u nikogo żadnych uprawnień. Pod względem majątkowym i podatkowym fundacja jest więc bardzo korzystna, o ile do jej założenia posiadamy prawdziwy cel, który spełniać będzie określone wymagania.

×
Zamów rozmowę

Rejestracja fundacji od 3800zł netto
Usługa rejestracji fundacji wyceniana jest indywidualnie po zapoznaniu się z oczekiwaniami Klienta oraz posiadaną dokumentacją.
Zamów rozmowę