Fundacja a organizacja pożytku publicznego – różnice i podobieństwa między tymi podmiotami prawnymi

Fundacja i organizacja pożytku publicznego są dwoma różnymi podmiotami prawnymi, które mają na celu działanie na rzecz dobra społecznego i realizację określonych celów społecznych. Oba podmioty pełnią ważną rolę w sektorze pozarządowym, ale istnieją pewne istotne różnice i podobieństwa między nimi. W niniejszym artykule omówimy te różnice i podobieństwa, aby lepiej zrozumieć funkcje i charakterystykę tych dwóch rodzajów organizacji.

Definicja i cel

Fundacja jest niezależnym podmiotem prawnym, który został ustanowiony przez jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych w celu realizacji określonych celów społecznych, edukacyjnych, naukowych, kulturalnych, charytatywnych lub innych. Fundacje mają na celu przekazywanie środków finansowych, majątku lub innych wartości na rzecz realizacji tych celów.

Organizacja pożytku publicznego (OPP) jest również podmiotem prawnym, którego celem jest działanie na rzecz dobra społecznego. Organizacje te są tworzone w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego, takiej jak pomoc społeczna, ochrona środowiska, rozwój kultury czy edukacja. OPP są często finansowane ze środków publicznych i mają obowiązek realizować cele społeczne w interesie publicznym.

Forma prawna

Fundacje mogą przyjmować różne formy prawne, takie jak fundacje prywatne, fundacje państwowe, fundacje korporacyjne, fundacje rodzinne itp. Forma prawna fundacji zależy od obowiązującego prawa w danym kraju i preferencji założycieli.

Organizacje pożytku publicznego są często tworzone jako stowarzyszenia lub fundacje. Stowarzyszenia mają zazwyczaj członków, którzy mają prawo do uczestnictwa w życiu organizacji, podczas gdy fundacje nie posiadają członków i zarządzane są przez zarząd.

Finansowanie

Fundacje mogą być finansowane ze środków założycieli, darowizn prywatnych, spadków, dotacji lub zysków z prowadzonej działalności. Fundacje często dysponują własnym majątkiem, który jest zarządzany w celu osiągnięcia celów statutowych.

Organizacje pożytku publicznego mogą otrzymywać finansowanie ze środków publicznych, grantów, darowizn prywatnych, dotacji od fundacji czy wpłat od członków. W niektórych przypadkach organizacje pożytku publicznego mogą otrzymywać wsparcie finansowe od państwa lub innych instytucji publicznych w ramach umów o realizację konkretnych zadań społecznych.

Struktura zarządzania

Fundacje są zarządzane przez zarząd, który może składać się z członków powołanych przez założycieli lub innych podmiotów zainteresowanych działalnością fundacji. Zarząd jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji strategicznych, zarządzanie majątkiem fundacji i realizację celów statutowych.

Organizacje pożytku publicznego mogą mieć różne struktury zarządzania, w zależności od formy prawnej, w jakiej są utworzone. Mogą posiadać zarząd, radę nadzorczą lub inną formę kolegialnego organu decyzyjnego. Ważne jest, aby zapewnić przejrzystość i odpowiedzialność w zarządzaniu finansami i realizacji celów organizacji.

Status podatkowy

Fundacje często korzystają z preferencyjnego statusu podatkowego, który może obejmować zwolnienie z niektórych podatków lub ulgi podatkowe. Zwykle wymaga to spełnienia określonych warunków i spełnienia kryteriów określonych przez przepisy podatkowe.

Organizacje pożytku publicznego również mogą być objęte preferencyjnym statusem podatkowym, który daje im korzyści podatkowe, takie jak zwolnienie z podatku dochodowego lub preferencyjne stawki podatkowe. To umożliwia organizacjom pożytku publicznego skuteczniejsze pozyskiwanie środków finansowych i prowadzenie działań na rzecz dobra społecznego.

założenie fundacji

Jakie są możliwości finansowania fundacji i jakie są obowiązki podatkowe fundacji?


Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomogą w kwestiach prawnych związanych z prowadzeniem fundacji. Oferujemy także pomoc w rejestracji fundacji i firm, jak równie obsługę księgową.