Działalność gospodarcza w formie fundacji

Rząd wprowadził wiele przepisów usprawniających funkcjonowanie fundacji. Zgodnie z przepisami dotyczącymi działania fundacji jej celem nie muszą być wyłącznie cele społecznie użytecznie. Fundacja może być prowadzona w ramach działalności gospodarczej.

Kto może zostać fundatorem?
Prawem fundatora jest podejmowanie najważniejszych decyzji dotyczący wielkości majątku przeznaczonego na realizację celów fundacji. Jego zadaniem jest również regulowanie spraw związanych z działaniem fundacji oraz jej wewnętrznej organizacji.

Fundatorem mogą zostać osoby fizyczne i osoby prawne.

Ustanowienie fundacji mogą dokonać zarówno podmioty krajowe jak również zagraniczne. W tej kwestii warto jednak podkreślić, że siedziba nowo zakładanej fundacji musi być zlokalizowana na terenie Polski.

Założycielem fundacji może być przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do gminnej ewidencji. Fundator nie podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu, pod warunkiem, że obowiązki wykonuje bez zawierania umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zastosowanie mają przepisy dotyczące umowy zlecenia.

Fundacja prowadząca działalność gospodarczą powinna zostać wpisana zarówno do rejestru stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty oraz osobno – przedsiębiorców.