Kto może założyć fundację?

Założyciela fundacji określa się mianem fundatora. Przepisy ustawy o stowarzyszeniach nie wprowadzają ograniczeń w kwestii osób mogących założyć fundację.

Fundatorem może zostać osoba fizyczna bez względu na swoje obywatelstwo lub miejsce zamieszkania – obywatel polski lub obcokrajowiec.
Założycielem fundacji może być jedna osoba lub grupa osób.
Powołać fundację mogą również osoby prawne czyli firmy lub uczelnie bez względu na miejsce swojej siedziby – polska lub zagranica.

Podsumowując, fundatorami mogą zostać: osoba/osoby fizyczne, osoba/osoby prawne lub grupa składająca się z jednych i drugich.

Pierwszym i najważniejszym zadaniem fundatora/fundatorów jest powołanie fundacji – złożenie oświadczenia o jej ustanowieniu, sporządzenie statutu i rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Fundator może w statucie spółki określić swoją dodatkową rolę w fundacji oprócz doradczej – czy przekazuje działalność nad spółką Zarządowi, czy sam wejdzie w skład Zarządu.
Fundator w każdej chwili może zrezygnować z pełnionych przez siebie funkcji w organach fundacji.