Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe stanowią podmioty, które nie są organami, ani jednostkami podległymi administracji publicznej. Organizacje te nie mają, jako głównego celu osiągnięcie zysku.

Pojęcie organizacji pozarządowych definiuje bardzo szeroko ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do organizacji pozarządowych można zaliczyć głównie:
– stowarzyszenia,
– stowarzyszenia rejestrowe,
– fundacje,
– kluby sportowe,
– spółdzielnie socjalne, związki zawodowe,
– izby np. rzemieślnicze
– związki np. kółka rolnicze
– organizacje kościelne.

Organizacją pozarządową jest także Polski Czerwony Krzyż, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP lub inne np. koła łowieckie czy społeczne komitety budowy dróg.

W Internecie znaleźć można listę działających fundacji pozarządowych, dzięki temu w łatwy i szybki można otrzymać dane jednostki oraz dokonać finansowego wsparcia np. fundacji.