Rada Fundacji

Rada Fundacji jest nieobowiązkowym organem kontroli wewnętrznej fundacji. Występuje ona pod wieloma nazwami jako rada fundatorów, rada nadzorcza, czy komisja rewizyjna. Może być powołana osobno, jak i towarzyszyć wyżej wymienionym organom. Każdy z nich powinien mieć przypisane odpowiednie obowiązki.
Działanie rady fundacji powinno być określone w statucie przez fundatora. Natomiast do najczęściej wykonywanych zadań można zaliczyć:

  • ocenę funkcjonowania fundacji (organy np. zarząd)
  • ocenę planu działalności
  • uchwalanie zmian
  • wybór członków (organów np. zarządu)
  • doradztwo
  • nadzór nad sprawami fundacji

Są to natomiast zadania, które nie muszą obligatoryjnie należeć do obowiązków rady fundacji, mogą one być zmodyfikowane, lub można nadać radzie zupełnie inne funkcje. Natomiast należy pamiętać, że z każdego posiedzenia rady fundacji musi być sporządzony odpowiedni protokół, wszelkie uchwały czy decyzje powinny być prawidłowo spisane i podpisane przez wszystkich obecnych członków.
Dodatkowo, mimo że rada fundacji nie jest obowiązkowym organem fundacji, to w wypadku posiadania (lub starania się) o status organizacji pożytku publicznego, jest ona obligatoryjna.