Wnioski rejestracyjne nowej fundacji

Do wniosku o rejestrację w KRS nowej fundacji, która nie zgłasza do KRS działalności gospodarczej, załączamy:
– oświadczenie o ustanowieniu fundacji,
– oświadczenie wskazujące właściwego ministra nadzoru,
– statut fundacji,
– uchwały o powołaniu władz fundacji, uchwała o powołaniu zarządu fundacji oraz uchwała o powołaniu rady fundacji,
– oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń,
– dowód dokonania opłaty za wniosek o wpis do rejestru.

Dodatkowym dokumentem wymagającym przy rejestracji może być zgoda osoby/osób powołanej/powołanych do zarządu. Oświadczenie takie nie jest wymagane jeśli wniosek o rejestrację fundacji będzie podpisany przez zarząd.