Czy fundacja jest organizacją społeczną?

Fundacja jest organizacją pozarządową powoływaną dla celów społecznych lub gospodarczo użytecznych, wyposażoną w majątek przeznaczony na realizację tych celów, ustanowioną przez fundatora w akcie fundacyjnym, uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Fundacja może skupić wokół siebie ludzi chcących wspierać działalność jako darczyńcy lub jako wolontariusze, a dodatkowo może zatrudnić pracowników. W fundacji nie istnieje jednak członkostwo. Z tego faktu, między innymi powstają rozbieżności w orzecznictwie sądowym, co do możliwości uznania fundacji za organizację społeczną. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że stosowane w prawie pojęcie “organizacja społeczna”, nie jest doprecyzowane i nie są znane kryteria, na podstawie których można zakwalifikować organizację jako organizację społeczną. 

Fundacji przysługuje status organizacji społecznej i jako taka organizacja może zgłaszać swój udział w roli uczestników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.