Cele fundacji

Cele stanowią jeden z obowiązkowych elementów statutu fundacji. Mówią one o tym po co została ona utworzona, na co zostanie przeznaczony majątek, jaki będzie obszar działania i czym się będzie zajmować.

Zgodnie z przepisami prawa zasadniczy cel fundacji powinien być społeczny lub gospodarczo – użyteczny. Nie może ona więc powstać po to aby spełnić indywidualne potrzeby fundatora i przynosić mu osobiste korzyści. Przykładowymi celami są ochrona zdrowia, rozwój gospodarki , pomoc społeczna, ochrona środowiska, rozwój oświaty i wychowania, kultury czy sportu.
Cechą charakterystyczną dla tego typu podmiotów jest tak zwana “niezarobkowość celu”, co w praktyce oznacza że wszystkie dochody, niezależnie od sposobu ich osiągnięcia muszą zostać przeznaczone na osiągnięcie celu.
Podczas sporządzania statutu fundacji, i określania celów, mieć na uwadze, że niektóre cele mogę zagwarantować zwolnienie z podatku dochodowego lub przynosić korzyści w związku otrzymywanymi darowiznami lub dotacjami.