Działalność gospodarcza w fundacji

Fundacja może zostać utworzona do realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych. Działalność gospodarczą może prowadzić tylko do pewnych rozmiarów i w celu pozyskania środków na realizację założonych celów statutowych.

Ważny jest fakt, iż prowadzona przez fundację działalność gospodarcza nie może być jej jedynym zadaniem – fundacja w pierwszej kolejności musi wykonywać swoje statutowe zadania.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą:

  1. wyznaczając w tym celu osobną jednostkę (zakład),
  2. posiadać udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego,
  3. bez wyodrębnienia wewnętrznych struktur.

Fundacja jest zobowiązana do płacenia podatku dochodowego od osób prawnych. Możliwe jest skorzystanie z preferencyjnego zwolnienia podatkowego np. dochód przeznaczony na cele statutowe zostanie zwolniony z podatku.

Fundacja musi również płacić podatek VAT jeśli jest tzn. vatowcem.  Sprzedając towary i usługi dla osób fizycznych musi ona rejestrować ewidencję na kasie fiskalnej