Formularze i dokumenty potrzebne do rejestracji fundacji

Otwarcie fundacji wiąże się z przede wszystkim z koniecznością pozyskania fundatora. Osoba taka przeznacza pewien majątek na publicznie użyteczny cel.

Jeśli fundator określi cel oraz wysokość majątku fundacji przeznaczony na realizację tego celu, można przystąpić do procesu rejestracji fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wniosek o rejestrację fundacji w KRS składa się na urzędowych formularzach:
– KRS-W20- podstawowy formularz, służący do zgłoszenia fundacji
– KRS-WK- formularz w formie załącznika, służący do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu oraz organu nadzorczego
– KRS-WM- służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania tym samym fundacji do rejestru przedsiębiorców (składany tylko, gdy fundacja ma w statucie zapisaną możliwość prowadzenia działalności)

Do wniosku o rejestrację fundacji w KRS, która nie zgłasza do KRS działalności gospodarczej, załączyć należy:

  • oświadczenie o ustanowieniu fundacji
  • oświadczenie wskazujące właściwego ministra nadzoru
  • statut fundacji – w trzech egzemplarzach, podpisany przez fundatora
  • uchwały o powołaniu władz fundacji
  • oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń
  • dowód dokonania opłaty za wniosek o wpis do rejestru

Dodatkowym dokumentem wymaganym przy rejestracji może być zgoda osób powoływanych do zarządu. Oświadczenie takie nie jest wymagane, jeśli wniosek o rejestrację fundacji będzie podpisany przez zarząd.

Należy pamiętać, że wszystkie składane formularze i dokumenty muszą zostać podpisane w takim sam sposób, przez tę samą osobę.

Nasze biuro pomaga w przeprowadzeniu całościowego procesu rejestracji fundacji. Specjaliści zajmują się wszelkimi formalnościami, składają odpowiednie dokumenty, monitorują sprawę oraz informują o postępach zakładania. Zapraszamy do kontaktu i poznania pełnej oferty.

12 398 43 58   biuro@zalozeniefundacji.pl