Jakie są zasady prowadzenia fundacji i zarządzania jej majątkiem?

Fundacja jest organizacją non-profit, która działa na zasadzie zapisu i wykonuje działalność statutową na rzecz określonych celów. Prowadzenie fundacji i zarządzanie jej majątkiem jest regulowane przepisami prawa polskiego, a w szczególności ustawą o fundacjach.

Zasady prowadzenia fundacji:

1. Cele fundacji muszą być określone w statucie i zgodne z prawem.
2. Fundacja musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. Fundacja musi posiadać organy zarządzające, takie jak zarząd, rada fundacji oraz ewentualnie inne organy określone w statucie.
4. Zarząd fundacji jest odpowiedzialny za jej działalność i reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Fundacja powinna prowadzić swoją działalność zgodnie ze statutem i obowiązującymi przepisami prawa.
6. Fundacja musi prowadzić księgi rachunkowe i składać roczne sprawozdania finansowe.

Zasady zarządzania majątkiem fundacji:

1. Fundacja może posiadać majątek, który służy do realizacji celów statutowych.
2. Zarząd fundacji odpowiada za gospodarowanie majątkiem fundacji i podejmuje decyzje w zakresie jego wykorzystania.
3. Fundacja może nabywać, zbywać lub obciążać swoje majątkowe prawa rzeczowe tylko za zgodą organu, który ma do tego uprawnienia.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, jeśli jest to zgodne z jej celami statutowymi.
5. Fundacja jest zobowiązana do przestrzegania przepisów dotyczących opodatkowania swojego majątku i działalności gospodarczej.

Warto zaznaczyć, że zasady prowadzenia fundacji i zarządzania jej majątkiem mogą ulegać zmianie w zależności od zmian w przepisach prawa polskiego.

 

prowadzenie fundacji

→ Przeczytaj również: Założenie fundacji 2023

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomogą w kwestiach prawnych związanych z prowadzeniem fundacji. Oferujemy także pomoc w rejestracji fundacji i firm, jak równie obsługę księgową.