Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna stanowi jedną z nowszych instytucji w polskim prawie. Jej zadaniem jest minimalizowanie ryzyka nieudanej sukcesji, jak również zagwarantowanie kontynuacji działalności biznesowej. Okazuje się, iż przekazanie majątku, w tym firmy rodzinnej ma uchronić go przed podziałem, ale z drugiej strony – umożliwić mu pomnażanie.

Docelowym zadaniem fundacji rodzinnej jest realizacja celów określonych przez fundatora, w oparciu o majątek, który został przez niego wniesiony. Wspomnianym już fundatorem może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która przekazuje aktywa fundacji rodzinnej. Może zostać założona przez więcej niż jedną osobę i co ważne – osoby te nie muszą być ze sobą spokrewnione.

W przypadku fundacji rodzinnej będzie możliwe m.in. otrzymywanie darowizny od fundatora. Wówczas warto mieć na uwadze fakt, iż dokonując darowizny, darczyńca nie staje się fundatorem.

Kwestia opodatkowania działalności fundacji rodzinnej ma uwzględniać cały cykl jej funkcjonowania, a więc mowa o wnoszeniu majątku fundacji rodzinnej, osiąganiu przychodów (dochodów) przez fundację rodzinną przez okres trwania jej istnienia, dokonywaniu świadczeń na rzecz beneficjentów, jak również likwidację fundacji rodzinnej.

Wówczas podatkowi od spadków i darowizn będzie podlegało nabycie przez osoby fizyczne od fundacji rodzinnej świadczeń, a także mienia likwidowanej fundacji rodzinnej. Następnie najbliżsi fundatora tj. małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha, będą zwolnieni z podatku od nabycia świadczeń oraz mienia likwidacyjnego fundacji. Pozostała grupa nabywców świadczeń fundacji rodzinnej i mienia likwidacyjnego, zapłaci podatek w wysokości 19% podstawy opodatkowania.

Jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób prawnych, przychód otrzymany przez fundację rodzinną od fundatora, zostanie przeznaczony na realizację celów tejże fundacji. Z kolei fundusz operatywny nie będzie stanowił przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.