Organ nadzoru w fundacji OPP

Status OPP określa stan prawny organizacji np. fundacji , która została organizacją pożytku publicznego wpisaną do Krajowego rejestru Sądowego. Aby otrzymać status OPP jednostka musi spełnić szereg wymogów formalnych. Czy organ nadzoru w fundacji z OPP jest konieczny?

Głównym wymogiem, jakie muszą spełniać fundacje OPP to m.in. realny nadzór nad działalnością fundacji i działalnością zarządu,  który będzie sprawowany przez organ wewnętrzny który nie jest zarządem. Organem tym nie musi być organ nadzoru, może być im np. rada fundacji. Organ ten musi zostać wpisany w akcie fundacyjnym,, gdyż musi mieć status organu statutowego.

Członkowie tego organu pełniącego nadzór nie mogą być członkami zarządu oraz pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa/ powinowactwa/ podległości służbowej/ związku małżeńskim czy wspólnym pożyciu. Nie mogą być oni również skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

Fundacja musi do Krajowego Rejestru Sądowego dokonać zgłoszenia nowego organu nadzoru i, gdy spełnia resztę wymogów formalnych może dokonać tego jednocześnie ubiegając się o status OPP.

Zgłoszenie do KRS powinno zawierać wówczas: wniosek o nadanie statusu OPP, wniosek  o zmianę w statucie oraz wniosek o wpis organu nadzoru oraz inne wymagane dokumenty.