Wolontariat w fundacji

Kierując fundacją bez względu na to czy prowadzi ona działalność gospodarcza i w ten sposób pozyskuje środki na swoje działanie czy nie zawsze zarząd fundacji szuka oszczędności. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z pomocy wolontariuszy. Rozważając wolontariat w fundacji, warto zaznajomić się z tematem i obowiązkami z tym związanymi. W tej publikacji wskazujemy najważniejsze aspekty prawne i księgowe o jakie zarząd spółki powinien zadbać.

» Przeczytaj także publikację “Prowadzenie księgowości w fundacji”

Kim jest wolontariusz? Jakie obowiązki wynikają z wolontariatu?

Wolontariusz to osoba fizyczna która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje działania społeczne na rzecz organizacji pozarządowych i innych instytucji. Zakres prac w ramach wolontariatu może być całkowicie różny w zależności od potrzeb fundacji.

Wolontariat w fundacji – Czy fundacja musi zawrzeć umowę z wolontariuszem?

Przed rozpoczęciem współpracy fundacja i wolontariusz powinni zawszeć porozumienie współpracy. Porozumienie to powinno być pisemne, jednak jeśli współpraca będzie trwała mniej niż 30 dni  wówczas prawo dopuszcza również formę ustną. W umowie tej konieczne jest wskazanie przedmiotu współpracy, jej zakresu i  warunków.

Ubezpieczenie NWW wolontariusza fundacji

Fundacja współpracująca z wolontariuszem zobowiązana jest zapewnić mu ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków czyli ubezpieczenie NWW. Gdy współpraca z wolontariuszem jest krótsza niż 30dni ubezpieczenie NWW można wykupić w dowolnej firmie ubezpieczeniowej. Przy dłuższej współpracy niż 1 miesiąc ubezpieczenie NNW jest gwarantowane przez państwo polskie na podstawie znowelizowanej tzw. małej ustawy wypadkowej.

Szkolenie BHP wolontariusza w fundacji

Fundacja rozpoczynając współpracę z wolontariuszem nie ma obowiązku przeprowadzania mu szkolenia BHP. Zarząd fundacji powinien jednak poinformować wolontariusza o bezpieczeństwie i higienie pracy, zapewnić mu wszelkie środki ochrony. Przedstawione powinny zostać wolontariuszowi także wszelkie niebezpieczeństwa związane z pracę i postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz wskazane wszelkie drogi ewakuacyjne.

Zaświadczenie współpracy z wolontariuszem

Wolontariusz może poprosić zarząd fundacji o wystawienie mu zaświadczenia o współpracy które ma formę pisemnej opinii o wykonywanej przez niego pracy. Zarząd fundacji jest zobowiązany do wystawienia takiej rekomendacji.

Ubezpieczenie OC fundacji zatrudniającej wolontariuszy

Litera prawa nie narzuca konieczności wykupu ubezpieczenia OC dla współpracy z wolontariuszami jednak specjaliści zalecają skorzystanie z takiej możliwości. Ubezpieczenie to zabezpiecza fundację przed roszczeniami osób trzecich za działania wolontariuszy.


Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomogą w kwestiach prawnych związanych z prowadzeniem fundacji. Oferujemy także pomoc w rejestracji fundacji i firm, jak równie obsługę księgową.

 

×
Zamów rozmowe
Zamów rozmowę