Akt notarialny fundacji

Fundacje w Polsce zakładane są w wielu dziedzinach i mają różne cele. Wszelkie cele powinny zostać określone już przed założeniem jednostki i muszą być związane z celami, jakie określa ustawa o fundacjach. Czy potrzebny jest akt notarialny fundacji?

Akt ustanawiający fundację czyli akt fundacyjny zawierany jest w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej. Akt fundacyjny jest to oświadczenie woli fundatora, który ustanawia fundację określając jej cele oraz deklaruje jaki będzie majątek na ich realizację.

Akt notarialny fundacji powinien zawierać:

  • dane osób ustanawiających fundację,
  • oświadczenie o ustanowieniu fundacji ze wskazaniem jej nazwy, siedzimy itp.,
  • określenie celów fundacji,
  • wskazanie funduszu założycielskiego,
  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane notariusza,
  • podpisy założycieli oraz notariusza.

Przypominając, aby mogła powstać i działać fundacja konieczne jest sporządzenie statutu fundacji, aktu fundacyjnego, dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz otrzymanie numerów NIP i REGON przez fundacje.