Gdzie rejestruje się fundacje?

Powstanie fundacji regulują przepisy Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Czym jest fundacja?

Fundacja jest organizacją pozarządową powoływaną dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, wyposażoną w majątek przeznaczony na realizację tych celów, ustanawiana przez fundatora w akcie fundacyjnym, uzyskująca osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Celem fundacji jest zgromadzenie środków na określony przez fundatora publicznie użyteczny cel.

Ustanowienie fundacji powinno zostać zgłoszone w sądzie w terminie 7 dni od daty podpisania aktu notarialnego przez fundatora.

Gdzie rejestruje się fundacje?
Fundacja powinna zostać zarejestrowana w KRS. To ogólnopolski rejestr prowadzony przez sądy rejonowe. Składa się on z:
– rejestru przedsiębiorców
– rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
– rejestru dłużników niewypłacalnych

Warto zaznaczyć, że każdą fundację wpisuje się do rejestru fundacji. Jeżeli fundacja rozpoczyna działalność gospodarczą powinna zostać również wpisana do rejestru przedsiębiorców.