Procedura rejestracji fundacji

Na czym polega procedura rejestracji fundacji? Dlaczego warto zdecydować się na pomoc specjalistów w zakresie rejestracji fundacji?

Cel, dla którego powołana zostaje fundacja jest społecznie lub gospodarczo użyteczny, a także zgodny z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej. Główne cele, jakie podane zostały w ustawie to m.in.: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, ochrona środowiska i pomoc społeczna. W praktyce fundacja może realizować dowolne cele charytatywne lub społeczne pod warunkiem, że ich charakter będzie publiczny. Utworzenie takiego rodzaju działalności gospodarczej nie może mieć jedynie na celu zaspokojenia prywatnego, osobistego lub jakiejkolwiek innej osoby, lecz ma być dla dobra ogółu.

Jeżeli przedsiębiorca znalazł pomysł na powołanie fundacji, to do chwili rozpoczęcia przez nią działalności musi przejść przez kilka etapów. Niezbędne dla powołania fundacji jest ustalenie wysokości funduszu założycielskiego, ustanowienie aktu fundacyjnego, opracowanie statutu określającego organizację i sposób działania fundacji, a także rejestracja fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osobę zakładającą fundację nazywamy tzw. fundatorem, którym może zostać obywatel polski, ale i także obcokrajowiec. Fundację powołać może także osoba prawna. Do funkcji i roli fundatora należy ustanowienie fundacji, stworzenie statutu, wybór odpowiedniej władzy, złożenie odpowiedniego oświadczenia o ustanowieniu fundacji i zarejestrowaniu fundacji w KRS.

Fundator po założeniu fundacji może powierzyć samemu sobie funkcję członka zarządu, jednak z reguły nie włącza się on w aktywne jej działanie, a pozostawia to jedynie zarządowi. Pierwszy dokument, inaczej nazwany aktem fundacyjnym, czyli założycielskim stanowi dokładny cel fundacji i majątek, który przeznaczony zostaje na realizację tego celu.

Oświadczenie musi być jednak obowiązkowo podpisane przez notariusza, a więc fundator obowiązkowo musi złożyć wizytę w Kancelarii. Po sporządzeniu aktu fundacyjnego należy przygotować kolejny dokument, czyli statut fundacji. Drugi dokument stanowi źródło prawa wewnętrznego i zawiera główne cele fundacji, zasady formy realizacji działań statutowych oraz sposób reprezentowania fundacji.

Od oświadczenia o ustanowieniu fundacji należy oddzielić statut. Drugą deklarację ustala fundator, może jednak upoważnić do niego inną osobę fizyczną. Upoważnienie zawarte w oświadczeniu stanowi najważniejsze kwestie dotyczące wewnętrznej struktury zakładanej fundacji.

Trzecim i ostatnim etapem jest wpisanie fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Dopiero po złożeniu dokumentów do sądu i rozpatrzeniu wniosku, fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Wpis do KRS na mocy ustawy zobowiązany jest do opłacenia kosztów sądowych. Do najważniejszych wydatków zaliczyć należy zapłaty za złożenie wniosku, uzyskania numeru NIP-u, a także ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dodatkowo, fundacja zobligowana jest również zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako płatnik składek, jeżeli zamierza zatrudniać pracowników.

×
Zamów rozmowe
Zamów rozmowę