Zgłaszanie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego

W lipcu 2021 roku nastąpiła elektronizacja Krajowego Rejestru Sądowego  w związku z czym fundacje wszelkie wnioski o rejestrację, zmiany lub wykreślenie zobowiązane są składać w sposób elektroniczny przez Portal Rejestrów Sądowych.

W sytuacji, gdy nastąpi zmiana władz fundacji lub zmienia ulegnie adres bądź siedziba fundacji konieczne jest złożenie odpowiednich wniosków aktualizacyjnych do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z dodatkowymi dokumentami potwierdzającymi zmianę. Formularze zgłoszeniowe podpisują członkowie zarządu upoważnieni do reprezentacji w sposób wskazany w statucie np. dwóch członków zarządu działających łącznie. Składając wnioski ze zmianami, należy uiścić sądową opłatę.

Wniosek o wpis do rejestru (aktualizację danych) powinien być złożony do 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.

Sąd rejestrowy ma obowiązek w ciągu 7 dni rozpoznać wniosek, podjąć decyzję i wydać postanowienie. W sytuacji, gdy sąd ma jakieś zastrzeżenia, wzywa on do uzupełnienia wniosku określając dany termin na jego poprawę, zazwyczaj jest to 7 lub 14 dni.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami pomocy w założeniu fundacji lub aktualizacji danych fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.