Zwolnienie z podatku dochodowego w fundacji

Fundacja, będąc przedsiębiorstwem społecznym posiada zarówno wady jak i zalety. Do najważniejszych argumentów, przemawiających za tą formą prawną, należą między innymi: duży poziom elastyczności, możliwość uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego oraz możliwość uzyskania zwolnienia podatkowego.Szczególnie ostatni z argumentów okazuje się istotny dla właścicieli fundacji.
Aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, konieczne jest aby jej cele statutowe pokrywały się z tymi, jakie wymienia ustawa o podatku dochodowym. Nie trzeba będzie płacić podatku jeśli podmiot będzie zajmował się działalnością związaną między innymi z:

– ochroną środowiska,
– działalnością naukową i naukowo- techniczną,
– kulturalną,
– wspierającą inicjatywy społeczne, na przykład zaopatrzenie niewielkich miejscowości w wodę.
– ochroną zdrowia i pomocą społeczną,
– dobroczynnością,
– rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
– kultem religijnym.